Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len ako „Zásady“)

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. 1 Spoločnosť exNOVO distribution s. r. o., so sídlom Riazanská 636/3, 831 03 Bratislava, IČO: 47 159 227, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 89262/B, tel. č.: 0903 436 996, email: hermanova@exnovo.sk ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje kupujúcich a potenciálnych zákazníkov, ktorými sú fyzické osoby (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa týchto Zásad.

 

 1. Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov dotknutých osôb
 1. 1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovateľa: eshop.xoxo.sk (ďalej len „Eshop“) a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami, a to v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo, platobné údaje.
 2. 2 Osobné údaje podľa bodu 2.1. tohto článku sú spracúvané na právnom základe - zmluve, nakoľko ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje podľa bodu 2.1. tohto článku, nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť.  Osobné údaje podľa bodu 2.1. tohto článku sú prevádzkovateľom spracúvané až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno uplatniť nároky zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace s kúpnou zmluvou. Dokumentácia obsahujúca osobné údaje podľa bodu 2.1. tohto článku je archivovaná v lehotách v súlade s osobitnými právnymi predpismi.  
 3. 3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom registrácie dotknutej osoby na internetovej stránke Eshopu, vytvorenia používateľského účtu a zasielania súvisiacich systémových notifikácií (napr. upozornenie na nedokončenie objednávky), a to v rozsahu povinných údajov: používateľské meno a e-mailová adresa a dobrovoľných údajov: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, telefónne číslo. 
 4. 4 Osobné údaje podľa bodu 2.3. tohto článku sú spracúvané na základe súhlasu oprávnenej osoby, a to po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Podmienky využívania zákazníckeho konta sú upravené v článku III. týchto Zásad.
 5. 5 Dotknutá osoba odoslaním registračného formulára pre vytvorenie používateľského účtu na internetovej stránke Eshopu udeľuje prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu a na účel podľa bodu 2.3 tohto článku a zároveň potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a podľa týchto Zásad. Dotknutá osoba týmto zároveň čestne vyhlasuje, že dosiahla vek 16 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel podľa bodu 2.3. tohto článku. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel podľa bodu 2.3 tohto článku, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu buď písomne na adresu sídla prevádzkovateľa: exNOVO distribution s. r. o., so sídlom Riazanská 636/3, 831 03 Bratislava, alebo e-mailom, na e-mailovú adresu: hermanova@exnovo.sk.
 6. 6 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom marketingu, najmä zasielanie newsletterov, informovanie o nových produktoch, reklamných akciách, zľavách a podobných marketingových aktivitách, a to v rozsahu: užívateľské meno, meno, priezvisko a e-mailová adresa.
 7. 7 Osobné údaje podľa bodu 2.6. tohto článku sú spracúvané na základe súhlasu oprávnenej osoby, a to po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel.
 8. 8 Dotknutá osoba prihlásením sa k odberu elektronického newslettera udeľuje prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu a na účel podľa bodu 2.6. tohto článku a zároveň potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a podľa týchto Zásad. Dotknutá osoba týmto zároveň čestne vyhlasuje, že dosiahla vek 16 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel podľa bodu 2.6. tohto článku. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účel podľa bodu 2.6 tohto článku, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu buď písomne na adresu sídla prevádzkovateľa: exNOVO distribution s. r. o., so sídlom Riazanská 636/3, 831 03 Bratislava, alebo e-mailom, na e-mailovú adresu: office@exnovo.sk. Zasielanie newslettera môže dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť aj kliknutím na príslušný odkaz pre odhlásenie sa z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri.  
 9. 9 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom komunikácie a vybavenia požiadaviek dotknutej osoby zaslanej prostredníctvom live chat zákazníckej podpory Livechatoo (live chatu umiestneného na webovej stránke Eshopu), a to vo forme 1.) offline chatu v rozsahu povinných údajov: užívateľské meno, e-mailová adresa, IP adresa  a  dobrovoľných údajov: telefónne číslo, alebo vo forme 2.) online chatu v rozsahu povinných údajov: IP adresa.
 10. 10 Osobné údaje podľa bodu 2.9. tohto článku sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to po dobu nevyhnutnú pre vybavenie požiadavky dotknutej osoby, najdlhšie však po dobu 2 rokov odo dňa ich poskytnutia.
 11. 11 Dotknutá osoba odoslaním svojich osobných údajov prostredníctvom live chat zákazníckej podpory Livechatoo potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a podľa týchto Zásad. Dotknutá osoba je oprávnená namietať spracúvanie týchto osobných údajov podľa bodu 6.11 týchto Zásad.
 12. 12 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom komunikácie a vybavenia požiadaviek dotknutej osoby zaslanej prostredníctvom online kontaktného formulára umiestneného na internetovej stránke www.eshop.xoxo.sk/stranka/kontakt, a to v rozsahu povinných údajov: užívateľské meno, e-mailová adresa, IP adresa.
 13. 13 Osobné údaje podľa bodu 2.12. tohto článku sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to po dobu nevyhnutnú pre vybavenie požiadavky dotknutej osoby, najdlhšie však po dobu 2 rokov odo dňa ich poskytnutia.
 14. 14 Dotknutá osoba odoslaním svojich osobných údajov prostredníctvom online kontaktného formulára umiestneného na internetovej stránke www.eshop.xoxo.sk/stranka/kontakt potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a podľa týchto Zásad. Dotknutá osoba je oprávnená namietať spracúvanie osobných týchto údajov podľa bodu 6.11 týchto Zásad.
 15. 15 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom priameho marketingu, a to v rozsahu: e-mailová adresa a informácie o kúpenom tovare. Spokojnosť dotknutej osoby s nákupom zisťuje prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je Eshop zapojený. Tieto e-mailové dotazníky sú  zasielané dotknutej osobe zakaždým, keď dotknutá osoba v Eshope nakúpi, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov dotknutá osoba neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonáva prevádzkovateľ na právnom základe - oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti dotknutej osoby s nákupom v Eshope. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby dotknutých osôb a analýz trhového postavenia prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ktorému na tieto účely odovzdáva nasledovné informácie týkajúce sa dotknutých osôb: informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže dotknutá osoba kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky dotknutej osoby jej dotazník nebude ďalej zasielaný.
 16. 16 Dotknutá osoba zakliknutím príslušného políčka „súhlasím“ na internetovej stránke Eshopu udeľuje prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: cookies, a to za účelom zabezpečenia funkcionalít Eshopu, poskytovania ponúk alebo reklám založených na záujmoch zistených z cookies a sledovania návštevnosti internetovej stránky Eshopu. Tieto osobné údaje prevádzkovateľ bude uchovávať do odvolania súhlasu, alebo do vymazania cookies dotknutou osobou v internetovom prehliadači. Bližšie informácie o podmienkach používania súborov cookies a možnostiach ich odmietnutia je možné nájsť TU.  

 

 1. Podmienky využívania používateľského účtu
 1. 1 Dotknutá osoba si prostredníctvom registrácie na webovej stránke Eshopu môže zriadiť používateľský účet, ktorý jej umožní uloženie kontaktných údajov a ich editáciu a tým rýchlejšie dokončenie platby, prístup k informáciám o stave a histórii jej objednávok. Dotknutá osoba berie na vedomie, že založenie používateľského účtu nie je podmienkou nákupu na Eshope, nákup Tovarov prostredníctvom Eshopu je dotknutá osoba oprávnená realizovať kedykoľvek aj bez registrácie.
 2. 2 Pred využívaním používateľského účtu je potrebné vykonať jeho registráciu. Za týmto účelom dotknutá osoba vyplní povinné polia registračného formulára – používateľské meno a e-mailovú adresu. Po kompletnom vyplnení formulára a jeho úspešnom odoslaní kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť nový účet“ obdrží dotknutá osoba na zadaný e-mail s odkazom na internetovú stránku, ktorý slúži na jednorazové prihlásenie na stránku Eshopu, kde si dotknutá osoba nastaví svoje heslo. Po nastavení hesla je dotknutej osobe umožnené prihlásiť sa do používateľského účtu použitím nasledovných prístupových údajov – používateľského mena a hesla. Prevádzkovateľ nedisponuje heslom dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná chrániť prihlasovacie údaje do používateľského účtu a tieto nesmie sprístupniť tretím osobám. Ak sa dotknutá osoba dozviete o neoprávnenom použití svojich prihlasovacích údajov, je povinná o tejto skutočnosti prevádzkovateľa bezodkladne informovať. Dotknutá osoba je zodpovedná za neoprávnené použitie alebo zneužitie svojich prihlasovacích údajov.
 3. 3 Prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe používateľský účet bezplatne na dobu neurčitú, pričom si vyhradzuje právo dotknutú osobu kedykoľvek vylúčiť bez udania dôvodu z procesu registrácie alebo používania, resp. prestať prevádzkovať používateľský účet a s tým súvisiace služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť funkcie používateľského účtu, alebo podmienky jeho používania. Nové podmienky používania prevádzkovateľ dotknutým osobám oznámi prostredníctvom e-mailu.
 1. Príjemcovia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou nasledovných príjemcov:
 1. prepravcom s cieľom dodania tovarov – Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 26367/B;
 2. v prípade voľby osobného odberu tovaru podľa bodu 3.3.1. VOP sú osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na doručenie tovaru poskytnuté - spoločnosti Fresh Lemon, s. r. o., so sídlom Riazanská 3/A, 831 03 Bratislava, IČO: 44 009 798, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava IIII, oddiel: Sro, vložka číslo: 50807/B (prevádzka XOXO Body&Mind Riazanská 3/A, 831 03 Bratislava), spoločnosti  exNOVO s. r. o., so sídlom Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava, IČO: 46 832 149, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 84432/B (prevádzka XOXO Body&Mind, OC Cubicon, Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava);
 3. poskytovateľovi online služieb umožňujúcich zasielanie newsletterov – MailChimp - The Rocket Science Group LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, Suite 5000, GA 30308 USA;
 4. poskytovateľovi online služieb umožňujúcich online chat za účelom komunikácie s kupujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom aplikácie Livechatoo.com – spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o, so sídlom Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 46 526 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 25575/P;
 5. dátové centrum - GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica 974 04, IČO: 36 033 987, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 550/S;
 6. poskytovateľovi webhostingu a IT servisu – ActivIT,s.r.o., so sídlom Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 043 532, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 6630/S;
 7. prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk - Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727, zapísaná v v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod č. C 218977;
 8. príjemcom zaoberajúcim sa reklamou zobrazujúcou sa na základe využívania informácií obsiahnutých v súboroch cookies;
 9. poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe objednávky, plnenia kúpnej zmluvy;
 10. poskytovateľom účtovných služieb;
 11. online marketingovým agentúram;
 12. právnym zástupcom, súdom s cieľom uplatnenia a vymáhania nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou.

 

 1. Prenos osobných údajov do tretích krajín
 1. 1 Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenáša, spolupracuje však so subjektmi (aktuálne MailChimp), ktoré takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Tieto subjekty dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým v zmysle európskej legislatívy poskytujú primeranú úroveň ochrany pre osobné údaje dotknutých. Bližšie informácie k prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ je možné poskytnúť na kontaktných údajoch prevádzkovateľa podľa článku I. týchto Zásad.

 
 

 1. Práva dotknutej osoby
 1. 1 Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 2. 2 Vystavenie prvej kópie podľa ods. 6.1 tohto článku je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 3. 3 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 4. 4 Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 6.11. tohto článku,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 5. 5 Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. 6 Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 2. 7 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 6.11 tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 1. 8 Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 2. 9 Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 3. 10 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 4. 11 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 1. 12 Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu 6.11. písm. b) tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 2. 13 Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 3. 14 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel zasielania newsletterov i zakliknutím odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený v každom elektronickom newsletteri. Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo obdržaní oprávnenej námietky dotknutej osoby voči spracúvaniu osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
 4. 15 Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním osobných údajov boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov, má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

 1. Ďalšie informácie
 1. 1 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že pri spracúvaní jej osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
 2. 2 Dotknutá osoba, ktorá si zvolí možnosť dodania Tovaru formou osobného odberu podľa bodu 3.3.1. VOP, berie na vedomie, že odberné miesta prevádzky (prevádzky XOXO Body&Mind) sú z bezpečnostných dôvodov monitorované kamerovým systémom. Kamerové systémy sú inštalované za účelom ochrany osôb a majetku pred protiprávnymi konaniami, predovšetkým v rámci prevencie a objasňovania lúpežných prepadnutí, krádeží, vandalizmu či rôznych podvodných konaní, osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu videozáznamu sú tak spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Spoločnými prevádzkovateľmi kamerových systémov sú: spoločnosť Fresh Lemon, s. r. o., so sídlom Riazanská 3/A, 831 03 Bratislava, IČO: 44 009 798, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 50807/B (prevádzka XOXO Body&Mind Riazanská 3/A, 831 03 Bratislava) a spoločnosť  exNOVO s. r. o., so sídlom Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava, IČO: 46 832 149, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 84432/B (prevádzka XOXO Body&Mind, OC Cubicon, Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava). Spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje vo forme videozáznamov po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, teda ak videozáznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je likvidovaný v lehote do 60 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 3. 3 IP adresa dotknutej osoby: IP adresa je prenášaná pri zadaní každej požiadavky dotknutej osoby na server, vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Kupujúcemu a potenciálnemu zákazníkovi je IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia, ihneď ako sa pripojí na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa priradená v určitom časovom okamihu. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z uvedeného dôvodu sú IP adresy využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na požiadavku dotknutej osoby, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov. 

 
 

 1. Záverečné ustanovenia
 1. 1 Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.
 2. 2 Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 22.05.2018.
 3. 3 Tieto Zásady ochrany osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok exNOVO distribution s. r. o. ako jej príloha.