Obchodné podmienky

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ESHOP

spoločnosti exNOVO distribution s. r. o.

(.pdf verzia všeobecných obchodných podmienok)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti exNOVO distribution s. r. o. so sídlom Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, IČO 47 159 227, zapísanej v obchodnom registri OMestského súdu Bratislava III. odd. Sro, vložka 89262/B, tel.č 0903 436 996, e-mail hermanova@exnovo.sk. („exNOVO distribution“ alebo „spoločnosť exNOVO distribution“), sú podmienkami, za ktorých spoločnosť exNOVO distribution predáva v Slovenskej republike tovar, ktorý sa nachádza v ponuke podľa vystavených vzorov a je umiestnený na internetových stránkach elektronického obchodu spoločnosti exNOVO distribution: eshop.xoxo.sk („Tovar“). 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou exNOVO distribution ako dodávateľom Tovaru a jeho objednávateľom.
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou exNOVO distribution na jednej strane ako predávajúcim a objednávateľom na strane druhej ako kupujúcim, ktorej predmetom je predaj Tovaru („Zmluva“). Zmluva sa medzi spoločnosťou exNOVO distribution a objednávateľom uzatvára na diaľku prostredníctvom internetových stránok určených na predaj Tovaru („Eshop“):eshop.xoxo.sk
Objednávateľom sa na účely týchto VOP rozumie spotrebiteľ. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou exNOVO distribution a spotrebiteľom a prípadné právne vzťahy z nej vyplývajúce, neupravené v Zmluve alebo VOP, sa riadia ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ustanoveniami zákona číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, ustanoveniami zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa bez výhrad vzťahujú na všetky objednávky objednávateľa, ktorých predmetom je predaj Tovaru spoločnosťou exNOVO distribution, a ktoré boli spoločnosti exNOVO distribution doručené prostredníctvom internetových stránok Eshopu. V prípade rozporov medzi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zmluvou sa uplatnia príslušné ustanovenia Zmluvy.
 

 1. OBJEDNÁVKA, ZMLUVA
  1. 1 Návrhom za uzavretie Zmluvy je zaslanie objednávky objednávateľom spoločnosti exNOVO distribution prostredníctvom internetových stránok Eshopu.
  2. 2 Spoločnosť exNOVO distribution prijíma objednávky prostredníctvom Eshopu v elektronickej forme, a to výlučne prostredníctvom internetových stránok Eshopu.
  3. 3 Na objednávku zaslanú objednávateľom spoločnosti exNOVO distribution iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode 1.2. VOP (napríklad e-mailom, listom, telefonicky, faxom) sa neprihliada, ak sa strany v osobitných prípadoch nedohodnú inak.
  4. 4 Nezrozumiteľná, nejasná, neúplná, zmätočná, zjavne fiktívna objednávka sa na účely týchto VOP nepovažuje za objednávku a spoločnosť exNOVO distribution na ňu neprihliada.
  5. 5 Objednávka musí obsahovať identifikáciu objednávateľa v rozsahu určenom objednávkovým formulárom, špecifikáciu a množstvo objednaného Tovaru, miesto dodania Tovaru, spôsob dopravy Tovaru a dátum. Pre každé miesto dodania je objednávateľ povinný zaslať samostatnú objednávku.
  6. 6 Spoločnosť exNOVO distribution si vyhradzuje právo kedykoľvek dočasne alebo trvalo zastaviť predaj určitého druhu Tovaru. Objednávateľovi z tohto dôvodu nevznikne nárok na náhradu škody.
  7. 7 Odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
  8. 8 Zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením objednávky objednávateľa spoločnosťou exNOVO distribution. O potvrdení objednávky informuje exNOVO distribution objednávateľa potvrdzujúcim e-mailom na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke. Za potvrdenie objednávky sa nepovažuje internetovými stránkami Eshopu automaticky generovaný e-mail obsahujúci súhrn objednávky, ktorý je zaslaný objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom.
  9. 9 Spoločnosť exNOVO distribution prijíma a vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Spoločnosť exNOVO distribution neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.
  10. 10 Spoločnosť exNOVO distribution je oprávnená nepotvrdiť objednávku objednávateľa v prípade vypredania zásob Tovaru, zastavenia predaja Tovaru, nedostupnosti Tovaru alebo v prípade objektívnej nemožnosti dodať Tovar objednávateľovi do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.

 

 1. POUČENIE O MOŽNOSTI ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 

 1. 1 potrebiteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení odoslaným poštou spoločnosti exNOVO distribution, a to aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od dodania Tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bolo oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy
 2. 2 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.1. VOP, ak dôjde k zaobchádzaniu s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy vlastností a funkčnosti tovaru (známky opotrebovania alebo poškodenia, čiastočného spotrebovania, resp. stav, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol exNOVO distribution odoslaný), spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tohto Tovaru a berie na vedomie, že exNOVO distribution je oprávnená si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
 3. 3 Podľa bodu 2.1 VOP v prípade Tovaru, ktorý má spotrebný charakter, je uzavretý v ochrannom alebo hygienickom obale (napr. kozmetika, drogistické výrobky/ prípravky, bižutéria, kozmetické doplnky, vlasové doplnky, vlasové pomôcky/ hrebene a kefy, a pod.), a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak po dodaní Tovaru došlo k porušeniu jeho ochranného alebo hygienického obalu.
 4. 4 Podľa bodu 2.1 VOP v prípade Tovaru, ktorý má spotrebný charakter a môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napr. vlasová kozmetika, krémy, a pod. bez hygienického alebo ochranného obalu) nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 5. 5 Odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 2.1 VOP má spotrebiteľ právo aj pred dodaním Tovaru.
 6. 6 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.1. VOP je spotrebiteľ povinný znášať priame náklady na vrátenie Tovaru spoločnosti exNOVO distribution poštou alebo môže spotrebiteľ Tovar osobne vrátiť u určenej osoby, ktorou je poverená osoba na adrese prevádzky XOXO Body&Mind, Riazanská 3/A, 831 03 Bratislava v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 18.00 hod.
 7. 7 Spotrebiteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak exNOVO distribution nedodá Tovar spotrebiteľovi na miesto dodania určené spotrebiteľom v objednávke do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky spoločnosťou exNOVO distribution a Tovar nedodá ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej spotrebiteľom.
 8. 8 Spotrebiteľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú primeranú lehotu na dodanie Tovaru spoločnosti exNOVO distribution v prípade, ak spotrebiteľ výslovne informoval spoločnosť exNOVO distribution o tom, že dodanie tovaru v lehote podľa bodu 3.1 VOP je pre spotrebiteľa osobitne dôležité.
 9. 9 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak ním uplatnená reklamácia nebola vybavená do 30 dní od uplatnenia reklamácie, a zároveň ak nebol reklamovaný Tovar vymenený za nový Tovar.
 10. 10 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi ak ide o odstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (3 krát a viac) alebo pre väčší počet vád (3 vady a viac) Tovar riadne užívať.
 11. 11 Na odstúpenie od Zmluvy môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár umiestnený na internetovej stránke http://eshop.xoxo.sk/odstupenie-od-zmluvy.
 12. 12 Spoločnosť exNOVO distribution je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade vypredania zásob Tovaru, zastavenia predaja Tovaru, nedostupnosti Tovaru alebo v prípade objektívnej nemožnosti dodať Tovar objednávateľovi do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
 13. 13 Spoločnosť exNOVO distribution je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania objednávateľa s platením ceny objednávky o viac ako 14 dní.
 14. 14 Spoločnosť exNOVO distribution a objednávateľ majú právo od zmluvy odstúpiť iba písomnou formou.
 15. 15 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa objednávateľ a spoločnosť exNOVO distribution zaväzujú vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia. Objednávateľ je povinný vrátiť Tovar späť spoločnosti exNOVO distribution najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je Tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 16. 16 Po odstúpení od Zmluvy spotrebiteľom sa spoločnosť exNOVO distribution zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä cenu Tovaru, vrátane nákladov na dodanie Tovaru spotrebiteľovi. Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania Tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania Tovaru, ktorý je ponúkaný spoločnosťou exNOVO distribution. Platby sa spoločnosť exNOVO distribution zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného Tovaru spotrebiteľom. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe, ak spotrebiteľ v odstúpení od Zmluvy výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 17. 17 Zníženie hodnoty Tovaru podľa bodu 2.2 VOP má spoločnosť exNOVO distribution právo započítať proti pohľadávke spotrebiteľa na vrátenie zaplatenej ceny.

 

 1. DODANIE TOVARU
  1. 1 Spoločnosť exNOVO distribution sa zaväzuje dodať Tovar objednávateľovi v cene uvedenej v objednávke a na miesto dodania určené objednávateľom v objednávke bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky spoločnosťou exNOVO distribution v prípade platby podľa ods. 5.1.3, inak do 30 dní odo dňa platby podľa ods. 5.1.1 alebo 5.1.2. O predpokladanej dĺžke dodania objednávaného Tovaru informuje spoločnosť exNOVO distribution prostredníctvom internetových stránok Eshopu.
  2. 2 Spoločnosť exNOVO distribution sa zaväzuje dodať Tovar iba v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.
  3. 3 Objednávateľ má právo výberu spôsobu dodania Tovaru z nasledovných možností:
   1. 3.1 Osobný odber: Tovar môže prevziať iba Objednávateľ, alebo osoba určená Objednávateľom na adrese: 1. prevádzka XOXO Body&Mind, Riazanská 3/A, 831 03 Bratislava alebo 2. prevádzka XOXO Body&Mind, OC Cubicon, Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, a to  v prípade platby podľa ods. 5.1.1, 5.1.2 vopred po dohode so spoločnosťou exNOVO distribution, v ostatných prípadoch je dodanie možné len podľa ods. 3.3.2 alebo 3.3.3. Pri preberaní Tovaru je Objednávateľ, alebo osoba určená Objednávateľom povinná preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným platným dokladom preukazujúcim totožnosť. V prípade nepreukázania totožnosti Objednávateľa, alebo osoby určenej Objednávateľom, má spoločnosť exNOVO distribution právo Tovar neodovzdať, a to až do času riadneho preukázania totožnosti. Prípadné náklady objednávateľa spojené s osobným odberom Tovaru znáša objednávateľ.
   2. 3.2 Zaslanie prepravnou službou v SR. Cena zaslania Tovaru prepravnou službou v SR sa riadi podľa cenníka prepravcu platného v deň objednávky. Cena zaslania Tovaru prepravnou službou v SR nie je zahrnutá v cene Tovaru a bude pripočítaná k výslednej cene uvedenej v objednávke.
   3. 3.3 Zaslanie prepravnou službou v ČR. Cena zaslania Tovaru prepravnou službou v ČR sa riadi podľa cenníka prepravcu platného v deň objednávky. Cena zaslania Tovaru prepravnou službou v ČR nie je zahrnutá v cene Tovaru a bude pripočítaná k výslednej cene uvedenej v objednávke.
  4. 4 Cenu zaslania Tovaru prepravnou službou v SR a ČR sa zaväzuje zaplatiť spoločnosť exNOVO distribution v prípade objednávky, ktorou sa objednáva Tovar v celkovej hodnote prevyšujúcej 160,-EUR vrátane DPH.
  5. 5 Tovar sa považuje za dodaný objednávateľovi, keď objednávateľ alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, tak momentom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Dodaním Tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na objednávateľa.
  6. 6 Objednávateľovi sa odporúča pri dodaní Tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (napríklad množstvo a druh Tovaru, počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie škatule) podľa objednávky. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode so Zmluvou tým, že zásielka má poškodený obal. O odmietnutí prebratia je objednávateľ povinný spísať s prepravcom protokol s uvedením dôvodu odmietnutia prevzatia zásielky. Pokiaľ takto poškodenú zásielku podnikateľ od prepravcu prevezme, je povinný neúplnosť alebo poškodenie uviesť v protokole prepravcu. V prípade zistenia poškodenia obsahu zásielky, ktoré nebolo možné zistiť pri kontrole podľa prvej vety je podnikateľ povinný takéto poškodenie obsahu zásielky oznámiť spoločnosti exNOVO distribution bezodkladne, najneskôr do 2 dní odo dňa doručenie zásielky.
  7. 7 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je Objednávateľ povinný bezodkladne do 2 dní od prevzatia oznámiť spoločnosti exNOVO distribution.

 

 1. CENY A CENNÍK TOVARU
  1. 1 Cena za dodávaný Tovar je určená podľa aktuálneho cenníka exNOVO distribution platného a účinného v deň odoslania objednávky objednávateľom, s výnimkou cien podľa bodu 4.5 VOP. Ceny v cenníku sú uvedené vrátane DPH v EUR na stránke Eshopu.
  2. 2 Celková cena objednávky pozostáva z ceny Tovaru určenej podľa bodu 4.1. VOP a ceny zaslania Tovaru prepravnou službou v SR alebo ČR v prípade, ak si objednávateľ vyberie zaslanie Tovaru prepravnou službou v SR alebo ČR.
  3. 3 Spoločnosť exNOVO distribution si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať ceny Tovaru uvedené v cenníku. Zmena cien Tovaru uvedených v cenníku sa nevzťahuje na Tovar, ktorý bol objednaný objednávkou odoslanou objednávateľom pred zmenou cien Tovaru uvedených v cenníku.
  4. 4 V prípade uvedenia chybnej ceny Tovaru v Eshope a jeho následnom objednaní objednávateľom, bude objednávateľ ihneď po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže objednávateľ, rovnako ako exNOVO distribution od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  5. 5 Spoločnosť exNOVO distribution si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch jednostranne určiť na špeciálnu reklamnú a časovo obmedzenú predajnú akciu iné ceny ako tie, ktoré sú uvedené v cenníku. Okrem týchto reklamných akcií môže tiež exNOVO distribution poskytnúť objednávateľovi množstevné a iné zľavy. Ceny určené podľa tohto bodu majú prednosť pred cenami uvedenými v cenníku.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. 1 Cenu objednávky vyplývajúcu zo Zmluvy môže objednávateľ zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  1. 1.1 platba vopred bankovým prevodom,
  2. 1.2 platba cez internetové rozhranie banky (card pay),
  3. 1.3 na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od objednávateľa prepravca)
 2. 2 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na objednávateľa až zaplatením celej ceny uvedenej v objednávke.
 3. 3 Objednávateľ nie je oprávnený započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči akejkoľvek pohľadávke spoločnosti exNOVO distribution.
 4. 4 Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet spoločnosti exNOVO distribution.

 

 1. POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMAČNÝ PORIADOK)

 

 1. 1 Vadou sa na účely týchto VOP rozumie faktický stav Tovaru, ktorý bráni riadnemu užívaniu Tovaru. Rovnako sa na účely týchto VOP vadou rozumie aj dodanie iného druhu Tovaru alebo iného množstva Tovaru než určuje Zmluva. V prípade vád Tovaru dodaného na základe objednávky podnikateľa sa vady Tovaru považujú za nepodstatné porušenie Zmluvy.
 2. 2 exNOVO distribution zodpovedá objednávateľovi za vady, ktoré mal Tovar v čase jeho prevzatia objednávateľom.
 3. 3 Spoločnosť exNOVO distribution zodpovedá podnikateľovi len za skutočnú škodu, a to do výšky ceny objednaného Tovaru, v súvislosti s ktorým došlo ku vzniku škody, ktorá sa považuje za škodu, ktorú spoločnosť exNOVO distribution mohla predvídať pri uzatváraní Zmluvy.
 4. 4 Spoločnosť exNOVO distribution zodpovedá spotrebiteľovi okrem vád podľa prvej vety aj za vady, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe.
 5. 5 Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím Tovaru spotrebiteľom.
 6. 6 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
  1. 6.1 Skladovaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo bodom 7. VOP
  2. 6.2 Používaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie
  3. 6.3 Mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným spotrebiteľom
  4. 6.4 Vyššou mocou, ohňom, bleskom, vodou, elektrickou energiou, pádom, slnečným alebo iným žiarením alebo inými neodvratnými udalosťami
  5. 6.5 Premiestnením obsahu Tovaru z pôvodného obalu do inej nádoby (napríklad do ozdobnej nádoby)
  6. 6.6. Zmiešaním Tovaru s inými látkami alebo iným Tovarom
 7. 7 Zodpovednosť za vady uplatňuje spotrebiteľ prostredníctvom reklamácie v rámci záručnej doby. Záručná doba neplynie po dobu od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie.
 8. 8 Reklamáciu má spotrebiteľ právo uplatniť písomne u spoločnosti exNOVO distribution alebo u určenej osoby, ktorou je poverená osoba na adrese prevádzka XOXO Body&Mind, Riazanská 3/A, 831 03 Bratislava v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 18.00 hod., ktorá bezodkladne postúpi reklamáciu na vybavenie spoločnosti exNOVO distribution.
 9. 9 Objednávateľ je pri reklamácii povinný predložiť reklamovaný Tovar a doklad preukazujúci kúpu reklamovaného Tovaru objednávateľom od spoločnosti exNOVO distribution.
 10. 10 Spoločnosť exNOVO distribution je povinná reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom bezodkladne odborne posúdiť, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 11. 11 Spoločnosť exNOVO distribution je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 12. 12 Spoločnosť exNOVO distribution je povinná vybaviť reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom:
  1. 12.1 Odstránením vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť
  2. 12.2 Poskytnutím primeranej zľavy, ak ide o vadu, ktorú nemožno opraviť a vada nebráni riadnemu užívaniu Tovaru a spotrebiteľ s takýmto spôsobom vybavenia reklamácie súhlasí
  3. 12.3 Výmenou vadného Tovaru za iný, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a vada bráni riadnemu užívaniu Tovaru
  4. 12.4 Vrátením ceny reklamovaného Tovaru
  5. 12.5 Zamietnutím reklamácie
 13. 13 V prípade vybavenia reklamácie spotrebiteľom uplatnenej do 12 mesiacov odo dňa potvrdenia objednávky zamietnutím reklamácie je spoločnosť exNOVO distribution povinná odovzdať spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, na základe ktorého bola reklamácia zamietnutá, a to do 14 dní od vybavenia reklamácie zamietnutím.
 14. 14 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi ak ide o odstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (3 krát a viac) alebo pre väčší počet vád (3 vady a viac) Tovar riadne užívať
 15. 15 O vybavení reklamácie spoločnosť exNOVO distribution informuje spotrebiteľa telefonicky alebo e-mailom. Spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnúť kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu bydliska, a.t.ď.) za účelom informovania o stave a vybavení reklamácie.
 16. 16 V prípade vybavenia reklamácie výmenou vadného Tovaru bude nový Tovar dodaný spotrebiteľovi rovnakým spôsobom a na rovnaké miesto dodania ako bol dodaný reklamovaný Tovar, ak si spotrebiteľ nevyberie iný spôsob dodania nového Tovaru zo spôsobov dodania Tovaru uvedených v bode 3.3. VOP.
 17. 17 V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie podľa bodu 6.12 tohto článku VOP alebo ak sa domnieva, že spoločnosť exNOVO distribution porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na exNOVO distribution so žiadosťou o nápravu.
 18. 18 V prípade vzniku sporu medzi spotrebiteľom a exNOVO distribution má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorými sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR, zverejnenom na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 podľa podmienok stanovených v §12 zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podať návrh na alternatívne riešenie sporu prostredníctvom platformy http://ec.europa.eu/odr.

 
 

 1. PODMIENKY SKLADOVANIA

 

 1. 1 Ak nie je na Tovare, obale Tovaru alebo v návode na použitie Tovaru uvedené inak, tak sa na Tovar vzťahujú nasledovné podmienky skladovania.
  1. 2 Objednávateľ je povinný skladovať Tovar v suchom (vlhkosť < 50%) a čistom prostredí s teplotou pohybujúcou sa v rozsahu od +4 °C do +25 °C. Tovar nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1.  1 Spoločnosť exNOVO distribution plne rešpektuje súkromie fyzických osôb, a preto spracúva osobné údaje kupujúcich, ako aj potenciálnych zákazníkov, ktorí navštevujú a používajú webové stránky Eshopu, v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa Zásad ochrany osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP ako jej príloha.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. 1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 22.05.2018.
 2. 2 Objednávateľ odoslaním objednávky vyhlasuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Odkaz na VOP je prílohou potvrdenia objednávky.
 3. 3 Na účely týchto VOP sa za písomnú formu považuje listová zásielka alebo e-mail. Listová zásielka sa považuje za doručenú v deň jej doručenia druhej strane alebo v deň odmietnutia jej prevzatia druhou stranou alebo v deň jej vrátenia sa odosielateľovi. E-mail sa považuje za doručený jeho odoslaním druhej strane.
 4. 4 Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.
 5. 5 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP a/alebo Zmluvy. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.
 6. 6 Zmluva ako aj všetky vzťahy medzi Zmluvnými stranami z nej vyplývajúce a právne následky s nimi súvisiace, vrátane posudzovania ich platnosti, prípadne následkov ich neplatnosti sa riadia a budú vykladané výlučne v súlade s hmotným právom platným v Slovenskej republike bez ohľadu na kolízne odkazy právneho poriadku Slovenskej republiky na voľbu práva v prípade vzťahov s medzinárodným prvkom.
 7. 7 Akékoľvek spory alebo rozpory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, alebo porušenie, ukončenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy budú prejednávané v zmysle dohody zmluvných strán pred vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky. V prípade, že je v zmysle osobitných predpisov v oblasti medzinárodného práva súkromného možná voľba miestne príslušného súdu, zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti Mestského súdu Bratislava III.
 8. 8 Neoddeliteľnú súčasť týchto VOP tvorí jej príloha: